ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਉ

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਕਸਰਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਕਸਰਤ

ਪੂਰਵ-ਵਰਕਆਉਟ: ਬੈਠੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ

ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ ਪੂਰਵ-ਵਰਕਆਉਟ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ, ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ. ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼… ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਪੂਰਵ-ਵਰਕਆਉਟ: ਬੈਠੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ